فرم یاور غدیر

اینجانب با پر کردن این فرم میخواهم در زمینه هایی که ذیلا تنظیم میکنم، برای اعتلای فرهنگ غدیر، از وقت و تخصص خویش سرمایه گذاری نمایم.

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

شماره تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

شماره تلفن همراه معرف
ورودی نامعتبر

استان(*)
ورودی نامعتبر

شهر(*)
ورودی نامعتبر

لطفا تخصص ها یا فعالیت هایی که میخواهید برای غدیر انجام دهید را علامت بزنید.

حمل و نقل

ورودی نامعتبر

فعالیت خبری

ورودی نامعتبر

سمعی بصری هنری

ورودی نامعتبر

خدمات کامپیوتری

ورودی نامعتبر

تبلیغات

ورودی نامعتبر

تهیه محل برگزاری

ورودی نامعتبر

سایر موارد
ورودی نامعتبر

زمانی که به انجام فعالیت های انتخابی در هر ماه اختصاص میدهید.
ورودی نامعتبر